Benvinguts - Bienvenidos - Welcome


NOVA EXPOSICIÓ A CASA ORLANDAI-SARRIÀ

 

És així com la vida expressa el seu misteri i en referma la bellesa. L'entreteixit del temps no mostra cap fissura, flueix sempre, ineluctable

Miquel Martí Pol

Inquieta i jove pintora d’estil emotiu i obra inspirada en una tècnica mil·lenària, exposa les seves pintures en aquesta web per donar a conèixer al món, la força dels seus traços i el caràcter dels seus dibuixos. La pintura oriental l’ha ajudat a créixer, a comprendre el seu entorn i a no oblidar el valor dels principis que l’han dut fins aquí; la lleialtat al seu estil i la intensitat dels traços a tota i cadascuna de les seves obres.


La subtilesa de la pintura combinada amb la força dels colors i del traç.

La sutileza de la pintura combinada con la fuerza de los colores y del trazo.

The subtlety of the painting combined with the strength of the colors and the stroke.

Flors - Flores - Flowers

La pintura oriental s’inspira en la subtilesa de les flors, la seva delicadesa, la força dels seus colors i la pau que emanen tots els pensaments que sorgeixen de l’observació del seu creixement.  

 

La pintura oriental se inspira en la sutileza de las flores, su delicadeza, la fuerza de sus colores y en la paz que emana de todo pensamiento que surge de la observación de su crecimiento.

 

Oriental painting is inspired by the subtlety of the flowers, their delicacy, the strength of their colors and the peace that emanates from all thought arising from the observation of their growth.

Animals - Animales - Animals

L’elegància d’alguns animals com la grulla, la seva esveltesa. La tranquil·litat dels peixos i la llibertat de tots aquests sers vivents, tot i que alguns d’aquests peixos neden contra corrent.

 

La elegancia de algunos animales como la grulla, su esbeltez. La tranquilidad de algunos peces y la libertad de todos estos seres vivientes, aunque algunos de ellos nadan contra corriente.

 

The elegance of some animals like the crane, its slenderness. The tranquility of some fish and the freedom of all these living beings, although some of them swim against current.

Cal·ligrafia - Caligrafía - Calligraphy

La cal·ligrafia centra i concentra la ment d’aquells que la dibuixen. Sota la influència d’una bona música tranquil·la, inspira moments de pau i harmonia.

 

La caligrafía centra i concentra la mente de quien la dibuja. Bajo la influencia de una buena música tranquila, inspira momentos de paz y de harmonía.

 

Calligraphy centers and concentrates the mind of who draws it. Under the influence of good quiet music, it inspires moments of peace and harmony.


Agraïments – Agradecimientos – Thaks to:
A la Francina Bousan, la meva mestra.
A la Maria Antònia.
Al Roman.